Il testamento di Lu Nannu e la Nanna 2023

Leggete il testo irriverente e sardonico firmato da Anna Gelsomino e Francesco Savero Calcara

Redazione Prima Pagina Castelvetrano
Redazione Prima Pagina Castelvetrano
21 Febbraio 2023 22:24
Il testamento di Lu Nannu e la Nanna 2023

Prologo: 

Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori, le scortesie, le birbonate io canto ne lo tempo nefasto e di dolori che li stellati assursero a signori e quivi nocquer tanto seguendo il dire ed i senil furori d’Alfanante lor re che si diè vanto rimediar li danni d’Errante e Caccamano devastando così Castelvetrano.

Direm del Nanno e in un medesmo tratto di noi nipoti veri in linea prima e del notar che si ridusse a matto per dimostrar ch’egli si pone in cima diseredando dunque gli infingardi al pari degli dei falsi e bugiardi ed affermar che ci è avo naturale in linea retta e non collaterale.

Ed il notaro diligentemente compulsando le carte attentamente scoperse proprio in questo Carnevale nostra nobile origine orientale. E dopo ch’egli ce ne riferì abbiamo scelto di vestir così. Comunque non v’inganni l’impressione siam sempre la marchesa ed il barone.

LA PARTI DI LU NANNU:

E cu ‘chist’annu chi accumincià lu me paisi s’allibbirtà: doppu deci jorna di li Tri Re ‘n Palermu a la clinica arristaru a Mattè. C’un cuppuluni ‘ncasatu ‘n testa e ‘na bunaca, vistutu di festa, ‘n sacchetta ‘un c’era mancu un pizzinu picchì l’avia ‘nchiuppatu a Luppinu, pi teniccillu un minutu sulu e accussì Vanni la pigghià ‘nculu. Era vistutu cu robbi custusi com’è di moda fra li mafiusi, chì cu si susi pi travagghiari non è chi pô spenniri tanti dinari. E cu ‘sta farsa chi cuminà a Campubeddu lu cunzuma’, ci priparau ‘na bedda frittata, s’attrova un covu pi ogni strata, era ammucciatu ‘nta ogni trazzera avia cumpari ogni cantunera.

A Campubbeddu ci vennu lassati un paru d’occhiali e li luci addumati chi si li scancianu di patri ‘n figghiu e ognunu guarda lu so curtigghiu.

Quannu arrivaru li giornalisti, tutti si dissiru: “Chi vonnu chisti?” Lu latitanti era ddà ’ncunigghiatu ma propriu nuddu si n’avvia addunatu? Ora lu sinnacu Castigghiuni va tuppuliannu ad ogni purtuni e a cu di rintra dumanna cu è iddu ci spia: “Ma ha vistu a Mattè?” Però lu sinnacu Castiglioni almenu affaccia a la televisioni, mentri a Partanna Nicola Catania avi la pena e ci pigghia la smania: “Haju circatu però ‘un ni li trovu; perciò a Partanna ‘un c’è mancu un covu? Stannu seguennu ‘na falsa pista, l’avianu a fari a mia l’intervista. ‘Nzemmula a Alfanu e a Castiglioni vogghiu affacciari a la televisioni comu ‘nta un film di Sergio Leoni; semu tri attori e, si ci arrivo, facemu “Il buono, il brutto e il cattivo”. La Commissioni tutta cu a capu Cracolìci la vogghiu ringraziari chi visita ni fici, ci fazzu trattamentu siddu chi veni arrè, ci offru li tetù e puru lu cafè. E a tuttu lu populu ci veni lassata la mala fiura e la faccia cuagghiata, picchì lu Sinnacu appena parlà a du’ minuti la scafazzà.

E a li giornalisti chi cuntanu lu cuntu ci dicu “semu babbi”, ma finu a un certu puntu. Cèrcanu pi la via tutti li deficienti e chiddi mezzi boni ‘un ponnu diri nenti, ni pigghianu pi fissa certi politicanti e niatri puvireddi agghiuttemu ‘n vacanti. Ci lassu a ssi giornali pi godirisi la festa ‘na penna a biro nova, ‘na penna mezza onesta. Ora l’hannu a finiri cu chistu jocu sporcu picchì Castelvetranu ‘unn’è carni di porcu. A Elio Indelicato ci lassu un avvocatu A Francesca Capizzi di lu vinu li sbrizzi A Quarrato Alessandro li pinni e lu scafandru A Flavio Leone la cura d’un pavoni A Egidio Morici lu fangu di Bilìci A Max Firreri lu viscuvu d’aeri

A lu viscuvu di ‘st’iornu lassu l’emeriti c’havi ‘ntornu: unu attangatu a lu villinu l’atru prisenti a ogni fistinu. Ci lassu a Giurdanella parrini allaciamati, lu populu confusu, li chiesi svacantati. Eccellenza, havi a scusari: atru ‘unn’haiu chi ci lassari chi ‘sta ‘atta a pittinari. Ora, turnannu a la televisioni, ci vogghiu diri a ssi quattru coglioni chi si nni sentinu d’ogni questioni e hannu pi tuttu la soluzioni, chi fannu sempri la passerella scanciannu minchia pi murtatella, di pripararisi li trattati pi quannu ‘ntervistanu li mutilati, chi pi l’amuri di iri affacciari li vrazza e li ‘ammi si fannu tagghiari.

E a stu propositu mittemu manu a lu legatu di Bia Cusumanu, ch’è sempri ‘n chianu puru si chiovi tutta ‘mpupata cu li robbi novi; ‘un ci abbastava a la bedda Bia di stari ‘n mezzu cu la poesia e di ‘nfilari lu nasu e lu iritu tutti li voti chi parti un piritu, di fari tutta l’intellettuali pisciannu fora di lu rinali, ci appi a stunari puru la testa chi li tragerii ci parinu festa e ogni vota chi passa la scupa idda è nnavanti, si vesti e s’impupa. Pi stu motivu ci veni lassata a idda sula ‘na tv privata, pi falla cririri sapienti e bbona: idda si canta e idda si sona. ‘Nta lu spitali a lu quintu pianu ‘st’jornu ‘ncuntravu a lu sinnacu Alfanu; avìa la facci di malu culuri e stracanciatu di lu duluri. Mi dissi: “Nannu, je vaju moddu e spissu spissu mi fazzu di ‘ncoddu, m’inturciuniu di li dulura perditi forti haju di assessura”. Ci dissi: “Sinnacu chi c’è di fari? lu mericu nenti ci pô ‘nzignari?” M’arrispunnì: “È ‘na rara affezioni chi ‘unn’avi nudda amministrazioni, ‘na forti forma di diarrea chi esti chiamata assessoreae mentri carinu li vaju canciannu e strunza vennu e strunza vannu”. A l’assessora Giusi Cavarretta ci lassu di sita ‘na bedda sciarpetta e ‘na pelliccia di vurpi vera e tanti aneddi accattati a la fera ppi “dottoressa” putilla chiamari ‘na laurea mircata ci vogghiu accattari. E si poi voli ‘na laurea speciali si la fa dari di Camporeali.

A lu vici sinnacu e all’atri assessura lassari vogghiu ‘na truvatura; siccomu ‘un sunnu né amari né duci fatta di scorci di babbaluci.

A tutta la fudda di li consulenti chi sunnu nuddu ammiscatu cu nenti lu dui di coppi ci vogghiu lassari quannu la briscula esti a dinari A Cirrincioni lu presidenti lassu du’ vertuli chini di nenti; una davanti e una darreri li inchi di chiacchiari di cunsigghieri Ppi Calogeru Martire sugnu ‘ndecisu, picchì havi un pezzu chi ‘un l’haiu ‘ntisu; pi fari un lassitu a stu beddu figghiu a me mugghieri dummannavi cunsiugghiu. Ci dissi: “Nanna, chi nni penzi tu?” E idda arrispunnì: “Ma Calogeru cu?” Vogghiu lassarici a Enza Viola il prestigioso “Premio Parola” e a tutti chiddi chi la vutaru li beddi chiacchiari chi s’ammuccaru.

A lu PD ‘na maschera dugnu e Monica a Marcu ci dici: “Cu sugnu?” Marcu arrispunni: “Finiscila arrè, s’un sacciu mancu cu sugnu jè!” “Avà, babbiamu chi è Carnevali e allura cu semu lu dici Pasquali”. A l’atri chi sunnu a l’opposizioni lassu un munzeddu d’interrogazioni; chi mancu chissi si firanu a fari e ‘un sunnu boni mancu a pallari. A chiddi po’ di l’ex maggioranza ch’avianu a essiri la nostra speranza ci lassu petri a lu magaggiaru picchì pi veru ni cunsumaru. Tra chiacchiari persi e passati di manu s’agghiutteru tuttu Castedduvitranu. A li Vigili Urbani ci lassu un cumannanti finu, allittratu e ppi veru ‘mportanti, àvutu e affascinante chi pari un corazziere e cu la terza media o forsi ragioniere. Ci lassu il bell’Antonio ch’è veru assistimatu e a quantu pari dicinu ch’è puri diplomatu.

A la Raccugghia dugnu tri nespuli e un cutugnu, e s’agghiutti cu lu mutu lu mannatu scafirutu. A idda ancora ci veni lassata la seggia di sutta chi ci fu scippata. Ora ch’è smanna si pô cunurtari si pigghia a Catalanu e vannu a passiari A lu cumannanti Ferracani lassu l’allarmi di lu zunami: a li sett’arbi s’innìu a Salinunti ma cu l’avvisu ‘un si fici li cunti; sireni addumati pi ogni strata vuciannu: “Arriva la maraggiata”. Ci foru chiddi chi s’apparasiaru e finu a Partanna s’arripararu, Nicola Catania li ricivì ci dissi: “Calma, ‘un faciti accussì: lu maremotu cu mia è arrendevole picchì lu sapi chi sugnu onorevoli e la proposta l’haiu già priparata, a la Regioni fu già cunsignata e quantu prima l’avvisu vi manna chi Salinunti apparteni a Partanna”. Cu scappa a levanti cu scappa a ponenti e all’urtimata: sia scantu e sia nenti. Però c’è un dubbio chi m’arristà: ma a la Triscina nuddu avvisà? Almenu a Tri Funtani, lu Peppi Castiglioni lu fici un messaggiu aspittannu lu tifoni, lu misi ‘ncapu fesbuch, cu voli si lu leggi: “S’arriva lu marusu acchianati ‘nta li seggi”. Lassu a lu populu triscinaru ddi quattru casi chi sdirruparu. Ficiru sulu pubblicità e all’urtimu nenti si risanà. L’operazioni di lu minchiuni cu tutti li debiti a la Comuni. Ci lassu a lu teatru un assessuri spertu chi si firassi almenu a teninillu apertu, ci lassu lu prospettu sminchiatu e a pinnuluni e di li beddi parmi lu sulu cucuzzuni. Quantu parmi s’ha manciatu ssu scravacchiu ‘un si cunta, speramu quantu prima scattiassi ppi la giunta! Li fanali spireru, lu virdi è abbanunnatu e tuttu lu paisi si viri transennatu, l’acqua di la Ninfuzza su’ anni chi nun nesci, ma ci fussi ‘na cosa chi almenu v’arrinesci! Lassu a lu cimiteru tutti l’arvuli caruti e di li murticeddi li roti a li tabuti mentri chi la Comuni ‘un ci porta rispettu s’ammuttano, si scugnanu e trovanu risettu. Ci vogghiu diri a chiddu chi pi ora si nni futti chi chistu Cimiteru sarà casa di tutti e a Filippu Foscari ora ci va spiegatu: si chiama Campusantu picchì esti consacratu.

Vogghiu lassari a Cicciu Papalla ‘na camera d’aria pi stari a galla cu tantu preu cca si purtà, ma a mezza via la varca affunnà; chi tanti di chiddi chi l’avianu a vutari cu tutti li robbi lu iccaru a mari. E a la presenza di Mimmu Turanu ci dicu: Ch’ amici chi havi mastru Aitanu! Caru niputi, t’ha riurdari chi di s’amici ti n’ha guardari. Ci lassu puru a colori stampata la bedda ‘mpigna fotografata e a la rotonda ‘sta fotografia quannu ci passa si la talìa, dicennu: “Minchia, tal’è chi c’è ccà” e chianci e pensa a quantu custà. A la Regioni ‘un ci trasì e all’urtimata chi cunchiurì? a tutti chiddi chi foru acchianati ci porta lemmi d’alivi salati. A lu Vanicu ci lassu Lo Curto Eleonora ch’arristò virremma cu li peri di fora, mentri a Nicola chi fici fiura ci lassu n’atra casa di cura. Ci lassu a lu spitali ch’è tuttu sbacantatu li vuci chi Orgoglio ammatula ha ghittatu. Lassu a Francu Messina chi è lu presidenti lu saziu chi ‘n Palermu ‘un ci nni futti nenti. Orgoglio la purtau avanti ‘sta crociata però Castelvetrano la vonnu cancellata. E tutti li paisani ch’un ficiru sta guerra si carinu malati s’hannu a curcari ‘n terra! Aviti a proporri dumani matina ‘na culletta urgenti pi Aurelio Giardina, chi n’atru figghiu so nora accattà e un mari di sordi c’addumannà. Tra pannolini e omogeneizzati maritu e mugghieri su’ cunzumati. Ppi cristianu valenti di tutti è canusciuti purtassi allura ognunu un contributu ! A Enzu Napuli chi va spatuliannu lassu li stessi cosi di ogni annu: cani di mannara, e avutri armali pigghiati a Furuni e a la Forestali.

A Filippo Dragu di lu mulinu lassu ‘na torcia, un fanali e un luminu; chi davanti la porta c’havi un pirtusu funnutu assai e troppu scurusu. Lui ch’è mugnaio del Mediterraneo se lo trasforma in un sotterraneo. Ci voli ruspa, cimentu e giachetta e si l’aggiusta cu la sô sacchetta, vasinnò prima chi passa lu mmernu va pisca lu diavuli ddà sutta a lu ‘nfernu. E quannu lu mulinu si ni sarà calatu Alfano ci dirà: ‘Un mi n’havia addunatu! A Cicciu Calcara ci veni lassata la littra chi scrissi a dda speci d’inviata. Però a lu maestru di li me stivali la littra ci parsi troppu banali.

A la Gelsominu chi turnà signorina lassu un corredu cusutu a puntina. S’attrova lu terzu e accussì s’arrisetta e un rumpi la minchia dicennu ch’è schetta! Ad Assunta Carlinu ci lassu un panaru cu li cunfetti di Santu Denaru, e a Santu Denaru un cascittinu di scocchi e lanigghi di Assunta Carlinu A Lina Stabile di la Sarduzza lassu ‘na cicara cu n’alivuzza accussì dici: “Evviva evviva, sparti la sarda haiu puru l’aliva”. A la signura Rusulia Vintimigghia lassu nta l’aria tanta canigghia e ‘na curuna di lu rusariu vistu chi dici chi è commissariu. Chì cu li genti chi sta a praticari un commissario pô sempri affacciari, si ci vulissi viriri chiaru ci po spiari a Totò Cuffaru! A Bonaggiusu lassitu fazzu di ‘na bannera di cannavazzu chi di Nicola s’innamorà e ora canta eja eja alalà. Ci vogghiu fari n’atru prisenti: registrazioni di complimenti e si nni prea quannu li senti. S’un parla sulu ‘un si addiverti e fora d’iddu ‘un ci sunnu sperti, battuti di manu e passi di danza quannu li senti si inchi la panza. Ci lassu un lemmi di ciciri cotti e s’un c’abbasta un vasu di notti un importante e grossu ‘rinali pi la cacata autoreferenziale. A Salinunti su’ tutti cuntenti picchì arrivau Filici Criscenti e doppu tri uri chi s’assittà sutta la fratta attruvà l’agorà. Puru lu Nannu è assai cuntenti ch’è diretturi Filici Criscenti chi tri colonni chi su’ sdirrupati si l’addisia tutti aisati. Ma pi ‘sti colonni putiri aisari s’hannu a truvari tanti dinari; ppi stu progettu a tu per tu lassu a Filici ‘na pinnula blu. E dintra lu parcu darrè la duna si ci n’aisa almenu una. Però cu tutti li colonni tisi a li Scarioti c’arresta la crisi, picchì si fannu n’atra cacata la merda a mari va allapazzata. Perciò, ci lassu un bellu tratturi ppi sollevari la depuraturi. E si c’arresta l’alga arrunchiata si ponnu fari ‘na bedda ‘nzalata!

A li picciotti folgorini chi finalmenti sunnu lu primi lassu l’onuri chi almenu a ghiucari lu nomi nostru si po’ riscattari.

A Peppi Curaba, siddu l’attrovu,

vogghiu lassari un vistitu novu;

chi esti lu re di chiddi ‘mpupati

e li mutanni l’avi tutti firmati.

Ci lassu alivi quanti li cuti

e li capiddi tutti tinciuti.

A Vicenzu Sapienza salone di bellezza lassu pacenzia e tanta gentilezza chi m’accurzà la varva a comu veni veni sordi ‘un ci nni detti, ma li pila si li teni. A RCV ci lassu un cunsigghiu di puliziarisi lu curtigghiu ch’ogni niputi chi si fa intervistari ‘nta la munnizza hav’a caminari

A la bedda Luana di la Siniedda lassu un rastreddu e ‘na zappicedda vistu lu nnolitu chi s’accollà e tagghia l’erva chi ci crisci ddà.

Vogghiu lassari a Maurizio D’Antoni

du’ scecchi vecchi, un cavaddu e un poni,

‘na busa longa chi sputa caccamu

e po si viri si è mulu pi Alcamu.

Nentidimenu Lola truccà

a lu cantanti di li Modà,

lu fici lisciu e lu fici beddu,

picch’issu a Lola ci lassu un pinzeddu,

pi mascariari qualchi cristianu

lariu e fitusu di Castelvetranu.

A l’officina di Nanà Ippolitu ‘na valigia lasssu cu ‘stu nolitu: “Tenila stritta e pronta, Nanà chì di ‘sti tempi ‘un si sapi ma’”. A lu Tantaru di lu carburanti lassu ‘na grossa burza vacanti, ci metti li sordi di la benzina grazii a la guerra di l’Ucraìna. A Fabrizio, Sade e Giancarlo Commari lassu l’esempio ch’a tutti ponnu dari sunni chisti li veru castelvetranisi chi fannu onuri a tuttu lu paisi.

“Non solo sport” vogghiu ringraziari

e “Piazza Italia” puru ammintuari,

lu “Bar Oasi”, “Terranova” e la Marrone

chi ni detti li fogghi di limone A chiddi chi cercanu li ricercati cani di caccia cu li naschi attuppati. A tutti l’impiati cuasetti spirtusati A tutti li duttura di Covid la cura. A monaci e parrini li cannistredda chini. A jurici e avvocati li carti mascariati. A tutti li studenti lu diploma e la patenti. Lassu a li commercianti bulletti longhi tanti. A li disoccupati li mutanni me cacati. A tutti li buttani sasizza cu lu pani. Lassu a li prufissura lu brodu di cultura. A tutti li curnuti complimenti e saluti. Ci lassu a li precari quattru carduna amari. Ci lassu a tutta Castelvetranu un funnutissimu puzzu artesianu, beddu scavatu ‘n mezzu la strata finu a la prossima staciunata; chi quannu chiovi nni frana tutta acqua di ‘n capu e petroliu di sutta. E si rimediu propriu ‘ un ci nn’è facemu sinnacu a Vanni Cecè.

Je sugnu vecchiu ma lu senzu l’haju,

mi lu riordu a Gigettu Di Maiu

chi lu facistivu veniri ccà

ma sulu chiacchiari nni purtà

A lu beddu Peppi Salernu lassu lu me ricordu eternu e la sula gran vasata di sta gran carnivalati e stabilisciu e pi sempri vali chi ogni annu pi ogni carnevale a Peppi un lassitu sia lassatu pi essiri pi sempri arriurdatu

EPILOGO:

BARONE Le volontà del Nanno pubblicate dopo essere state anche firmate E noi le raccogliamo con piacere chè ascoltare lo Nanno è gran dovere. Alla presenza di noi testimoni ciascuno ha ricevuto i propri doni. Il tutto avvenne secondo diritto fu letto confermato e sottoscritto. Parmi che ci possiamo ritirare ed augurare a voi buon carnevale.

DONNA LUIGIA Mio carissimo barone, prima della conclusione devo fare confessione di gravissima ossessione di un peccato che ho commesso anche se non fu d’adesso BARONE Voi? Una donna timorata, di condotta sì specchiata? Se il peccato è proprio atroce confessate sottovoce, nella chiesa del Signore, vi ci vuole un confessore DONNA LUIGIA Voi non siete sì aggiornato, caro amico blasonato. Ogni donna peccatrice il peccato oggi lo dice non in chiesa ma in caserma se la sua coscienza è inferma. E così i poveri carabinieri hanno raccolto azioni e pensieri e tutti i battiti del cuore di misteriose dame in calore.

BARONE Torniamo dunque al vostro peccato che se col cuore è confessato io sono certo sarà perdonato.

DONNA LUIGIA Ogni donna dichiarante sono certa all’Arma mente perché inver del latitante sono io la vera amante Ei s’è reso indisponibile pel mio fascino irresistibile. E ogni volta che non l’han trovato egli era meco molto impegnato. Però io sono molto preoccupata di una nobil dama disgraziata che con Matteo ebbe pure un’avventura però la consumò contro natura. E temo che non renda confessione e niuno le darà l’assoluzione. BARONE Parlerò col confessore che le pulirà l’onore. Ma dovete svelarmi questa dama dove risiede e come si chiama DONNA LUIGIA Abita bella terra lunga e stretta, di nome fa Repubblica, per gli amici Italietta.

E dopo questa rivoluzione comincerà la ricostruzione. Come diceva il grande Nerone: più grande e bella, massone su massone

F/to

Marchesa Luigia Pallavicini mai caduta da cavallo (Anna Gelsomino)

Barone Karl Friedrich Hieronymusvon Münchhausen(Francesco Saverio Calcara)

Foto gallery

Ti piacciono i nostri articoli?

Non perderti le notizie più importanti. Ricevi una mail alle 19.00 con tutte le notizie del giorno iscrivendoti alla nostra rassegna via email.

In evidenza